17 بهمن 1399

خلاقیت و نوآوری فرهنگی

گفت وگوهایمان با #مهدی_یک_پسر ساعت ها طول کشیده است. خلاصه و کلید واژه هایی از حوزه فرهنگ و هنر ، خلاقیت و نوآوری فرهنگی را منتشر می کنم.