16 بهمن 1399

فقدان مطالبه گری عمومی در حوزه فرهنگ

گفت و گوهایمان با آقای سبزیان هم به جهت بیان تجربیات یک مدیر جوان و هم اهمیت و ضرورت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مهم است.
16 بهمن 1399

عطرهای بی سر

معرفی کتاب شاعر ترشیزی،آقای قدوسی
29 اسفند 1399

کتاب بابانظر

  ۱ یکی از کتابهایی که به همت شهرداری مشهد و سایر نهادها؛ اکنون به رنگ قرمز تزئین کننده کمد اتاق های معظم مدیران فرهنگی است […]