29 اسفند 1399

رایانه های هندلی و اینترنت دیزلی

از سال 1378 به راهنمایی یک دوست " وبلاگی" شدم.