27 بهمن 1399

بازسازی چهره رسانه ای مشهد

مجتبی محمودی از کارشناسان و مسوولان دهه 80 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد است.
29 اسفند 1399

کتاب بابانظر

  ۱ یکی از کتابهایی که به همت شهرداری مشهد و سایر نهادها؛ اکنون به رنگ قرمز تزئین کننده کمد اتاق های معظم مدیران فرهنگی است […]