29 اسفند 1399

احیا سنت از دست رفته

احیا سنت از دست رفته!   ۱ محله کوچکترین واحد تقسیمات جغرافیایی شهر محسوب می شود. ۱۵۶ محله اکنون روی نقشه ی مشهد مقدس مشخص شده […]