29 اسفند 1399

چند نکته در خصوص شورای فرهنگی واجتماعی محلات مشهد

  1 این روزها در حال بررسی ؛ آسیب شناسی و جمع بندی تشکیل شوراهای فرهنگی و اجتماعی محلات مشهد هستیم. سال گذشته در مناطق ۹ […]