27 بهمن 1399

بازسازی چهره رسانه ای مشهد

مجتبی محمودی از کارشناسان و مسوولان دهه 80 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد است.