29 اسفند 1399

شهید عاصمی

علیرضا عاصمی (۲) امدادهای غیبی  شهید علیرضا عاصمی‌ گوینده :علیرضا عاصمی شب ۱۴ ماه بود و هوا کاملا با نور ماه روشن بود جهت مأموریتی در […]