20 بهمن 1399

کارفرهنگی با پیوست اجتماعی

یکی از مسائل کارفرهنگی در دهه هفتاد فقدان پیشینه ی کارفرهنگی در شهرداری ها بود.
20 بهمن 1399

ویژگی فرهنگ انقلاب، ارتباط با مردم

با جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی #باهم_کار در ادامه سلسله نشست های گفت و گو با صاحب نظران و فعالان، چند ساعتی را با آقای گنابادی نژاد گفت و گو کردیم.