29 اسفند 1399

بومی سازی ارتباطات رسانه ای

۱- نوزدهمین کمیته روابط عمومی کلان شهرهای ایران در شهر اصفهان روزهای ۱۰ و یازده آذرماه برگزار شد.من و علی حامدمقدم،امیرحسین بهروز و امیر دادخواه در […]