20 بهمن 1399

مهم ترین مساله،پای کار آوردن مردم در اداره محله و شهر

گفت و گو با سید رضا موسوی با توجه به تجربه مدیریت فرهنگی ارزشمند است.