29 اسفند 1399

همسایه دیوار به دیوار/ دوم

۴ آقای انوری جوان قد بلند مو خرمایی ابتدا به لهجه دری تهرانی و بعد هم دری افغانی در سالن انتظار فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد […]
29 اسفند 1399

همسایه دیوار به دیوار / سوم

سراچه میدان هوایی کابل از ادامه راه باز ایستاد. دریور (راننده) می گوید خطرناک است.خطرناکی آن هم به خاطر این بود که اصلا دید نداشت.شیشه جلو […]
11 فروردین 1400

همسایه دیوار به دیوار / چهارم

عبدالغفار به زیان “پشتو” سخن می گفت.از هر ۱۰ کلمه اش یکی را می فهمیدیم.اما صمیمیت و مهربانی او نیازی به دانستن زبان”پشتو” نبود.دل به دریا […]
11 فروردین 1400

همسایه دیوار به دیوار/ پنجم

سفرنامه افغانستان