16 بهمن 1399

فقدان مطالبه گری عمومی در حوزه فرهنگ

گفت و گوهایمان با آقای سبزیان هم به جهت بیان تجربیات یک مدیر جوان و هم اهمیت و ضرورت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مهم است.