29 اسفند 1399

بومی سازی ارتباطات رسانه ای

۱- نوزدهمین کمیته روابط عمومی کلان شهرهای ایران در شهر اصفهان روزهای ۱۰ و یازده آذرماه برگزار شد.من و علی حامدمقدم،امیرحسین بهروز و امیر دادخواه در […]
29 اسفند 1399

یک سال و چهار ماه در روابط عمومی شهرداری مشهد!

 ۱ مرداد ۱۳۸۸ بود که با آقای حامد مقدم در خصوص حضور در روابط عمومی شهرداری مشهد به عنوان مسوولیت اداره رسانه شهرداری گفت و گو […]