29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه/سوم

بعد از 20 سال برف دمشق را سفید پوش کرده بود.