29 اسفند 1399

آنچه در تونس بوقوع پیوست ، نه زلزله بلکه آغاز موج مکزیکی بود . این موج شروع شده و بدون شک همه مستبدان و دیکتاتوران منطقه […]