29 اسفند 1399

روز نیروی دریایی

امروز 7 آذر روز نیروی دریایی است.من سرباز نیروی دریایی بوده ام.