16 بهمن 1399

مدیریت بازیافت در مدیریت شهری

مپ خلاصه سازمان مدیریت پسماند شهرداری هاست. دامنه خدمات مپ به مردم بسیار گسترده است.