29 اسفند 1399

همسایه دیوار به دیوار(سفرنامه افغانستان /یکم

 مشهد مقدس  سوم شهریور۹۰ قنسولگری کشور جمهوری اسلامی افغانستان۱ خیابان آخوند خراسانی ؛ کوچه شماره ۲۳ محل دریافت ویزای ورود به افغانستان است.وارد سالن کوچکی می […]
29 اسفند 1399

همسایه دیوار به دیوار/ دوم

۴ آقای انوری جوان قد بلند مو خرمایی ابتدا به لهجه دری تهرانی و بعد هم دری افغانی در سالن انتظار فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد […]
11 فروردین 1400

همسایه دیوار به دیوار / چهارم

عبدالغفار به زیان “پشتو” سخن می گفت.از هر ۱۰ کلمه اش یکی را می فهمیدیم.اما صمیمیت و مهربانی او نیازی به دانستن زبان”پشتو” نبود.دل به دریا […]
11 فروردین 1400

همسایه دیوار به دیوار/ پنجم

سفرنامه افغانستان