20 بهمن 1399

نگاه ما به مشهد تمدنی باشد

سوال من از خیلی ها این است که آیا متون و فیروزه را خواندید؟ مفتون و فیروزه رمان انقلاب اسلامی است.