29 اسفند 1399

یک سال و چهار ماه در روابط عمومی شهرداری مشهد!

 ۱ مرداد ۱۳۸۸ بود که با آقای حامد مقدم در خصوص حضور در روابط عمومی شهرداری مشهد به عنوان مسوولیت اداره رسانه شهرداری گفت و گو […]