29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه/ چهارم

یکم/ کتاب در سوریه گران است.یک قرآن البته با چاپ خوب هدیه اش حدود ۳۳ هزار تومان بود.فضای کلی دو سه کتابفروشی دمشق تقریبا مثل ایران […]