29 اسفند 1399

مختارنامه،اقتدارفرهنگی

مختار نامه ؛ قوی تر از آن است که من و امسال من در این باره حرفی بزنم.
29 اسفند 1399

فیلم نفوذی

داستان از این قرار است که آزاده ای از بند عراقی ها آزاد می شود ؛ اما به جای استقبال و چراغانی و خوش و بش […]
10 فروردین 1400

نوروز رنگی

معرفی نوروز رنگی