16 بهمن 1399

فقدان مطالبه گری عمومی در حوزه فرهنگ

گفت و گوهایمان با آقای سبزیان هم به جهت بیان تجربیات یک مدیر جوان و هم اهمیت و ضرورت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مهم است.
16 بهمن 1399

مشهد؛مرکزعالَم

آقای آصفی یک دوره عضو شورای شهر مشهد مقدس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است.
16 بهمن 1399

مدیریت بازیافت در مدیریت شهری

مپ خلاصه سازمان مدیریت پسماند شهرداری هاست. دامنه خدمات مپ به مردم بسیار گسترده است.
17 بهمن 1399

خلاقیت و نوآوری فرهنگی

گفت وگوهایمان با #مهدی_یک_پسر ساعت ها طول کشیده است. خلاصه و کلید واژه هایی از حوزه فرهنگ و هنر ، خلاقیت و نوآوری فرهنگی را منتشر می کنم.