29 اسفند 1399

خداحافظی با روابط عمومی

اگر مرارتی بود ؛ حلال فرمائید!   ۱ احتمالا از یکی دو روزآینده ؛ مسوولیت اداره رسانه روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد را به […]