برای ارزیابی واقعی ومنصفانه و عادلانه هر سازمان یا نهادی باید به ادبیات برنامه و بودجه مراجعه کرد و عملکرد آن را بر اساس شاخص های تعریف شده ، درصد رشد در هر سال ، تحقق اهداف کمی و عملیاتی و مهم تر از آن میزات تحقق هدف کمی بر اساس اعتبار تخصیص داده شده و هزینه شده سنجید. شاخص های ذیل ، شاخص های مدونی است که باید برنامه عملیاتی میان مدت را از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برنامه ریزی و پیش بینی کرده است. بررسی شاخص های داده شده میزان عملکرد هر حوزه را مشخص می کند. حوزه فرهنگی مدیریت شهری با زیر مجموعه های فرهنگی و هنری ، اجتماعی و مشارکت ها ، زائرین و گردشگری ، طرح وبرنامه و مالی و تربیت بدنی همگانی باید اهداف کمی وعملیاتی شاخص های ذیل را محقق نماید.


سرانه مراکز فرهنگی (مترمربع به ازای هر نفر)
وضعیت کمی و کیفی برنامه های آموزش شهروندی
سرانه مراکز گردشگری
کیفیت میزبانی زائرین و گردشگری
سرانه مراکز فرهنگی و سلامت شهروندان
سرانه خدمات اجتماعی در محلات آسیب خیز
میزان اقدامات و برنامه های اجتماعی مشارکتی
سرانه فضاهای ورزشی و حضور شهروندان در رویدادهای ورزشی

 

 

 

Template Design:Dima Group