۱ شیعه مدیون صلح انقلابی امام حسن مجتبی علیه السلام است.”وظیفه محوری” امام حسن علیه السلام درس دیگری است که شیعه بایست آن را بیاموزد. حتی اگر به ظاهر مورد طعن زبان بی بصیرتان باشیم.البته وظیفه محوری شامل حال همه ائمه است. چند نکته مهمحضرت امام حسن در پاسخ به منتقدین و معترضین به صلح می فرمایند که کاری کردم که همه ابعاد آن بر دیگران آشکار نیست و اگر من امام شما هستم ؛ بپذیرید. مگر نه آن است که نبی مکرم و اعظم اسلام فرمودند امامان بر شما امام هستند

چه در قیام وچه در قعود؟جالب بود که برخی از شیعیان به زبان طعنه با امام گفت و گو می کردند.* فرمودند اگر صلح نمی کردم ریشه شیعه و رسالت و امامت از روی زمین کنده می شد!در زمان امام حسن علیه السلام زعما و بزرگان شناخت کاملی از معاویه نداشتند و معاویه نیز ظواهر اسلام را رعایت می کرد بنابراین عدم بصیرت سیاسی خواص باعث شد از قیام علیه معاویه خودداری نمایند چون جنگ بی ثمره ای بود و همه ی شیعیان قلع و قمع می شدند.* مردم کوفه قابل اعتماد نبودند. از درون سپاه امام حسن علیه السلام برای معاویه نامه نگاری شد که بیا تا امام حسن را تحویل شما دهیم.امام فرمودند صلح با معاویه بهتر است از اسارت در دستگاه معاویه و آزاد شدن توسط او!* دنیا گرایی خواص خیلی موثر بود. امام فرمود معاویه شایعه کرده است که ما صلح می کنیم؛ اگر عاشق شهادت هستید تا با برق شمشیر جوابش را بدهیم اما اگر اهل دنیا هستید تا بپذیریم. جالب آن که برخی از سرداران ولی خدا خودشان را به یک میلیون درهم و قول فرمانداری فروختند!۳ در چنین شرایطی تشخیص و ظیفه خیلی سخت است. خدایا از ما چنین امتحان هایی نگیر واگر امتحان شدیم ما را از توسل به آبروی امام حسن باز ندار

 

 

 

Template Design:Dima Group