1 این روزها در حال بررسی ؛ آسیب شناسی و جمع بندی تشکیل شوراهای فرهنگی و اجتماعی محلات مشهد هستیم. سال گذشته در مناطق ۹ ، ۲ و ۶ شهرداری شورای فرهنگی واجتماعی محلات تشکیل شده است. هدف اصلی این شوراها مشارکت مرم در عرصه مدیریت شهری است. بر اساس برآوردهای اعلام شده حدود ۱۵۶ محله در مشهد شناسایی ودر نقشه شهر جانمایی شده است. بنابراین ۱۵۶ محله صاحب ۱۵۶ شورای فرهنگی و اجتماعی محله خواهند شد.

در هر شورا ؛ امام جماعت مسجد محوری محله ؛ مدیر یکی از مدارس ، یک نفر از کسبه محل ، یک نفر از فرهیختگان محله و فرمانده پایگاه بسیج محله ، یک نفر از تشکل های فرهنگی واجتماعی اعضای شورای فرهنگی واجتماعی محله محسوب می شوند.رئیس ناحیه شهرداری به عنوان رئیس شورا پیشنهاد های اعضا در خصوص بهبود محله در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی را پس از تصویب اجرا و در صورت هزینه ای بودن از بودجه مصوب مشکلات محله بر طرف می شود.۲ سال نود قرار است سایر محله های مشهد در مناطق ۱۳ گانه شهرداری این شوراها را تشکیل دهند.۳ قرار است به دلیل گسترگی شهر ؛ تنوع نیازها و خرده فرهنگ ها بر اساس اولویت های محله به مشکلات محله رسیدگی شود. مثلا اگر قرار است بودجه ای در این زمینه اختصاص داده شوداین بودجه با تصویب و تعیین اولویت این شوراها در مسائل فرهنگی بهداشتی یا ورزشی محل هزینه خواهد شد. ادامه دارد…

 

 

 

Template Design:Dima Group